TAŞKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İLAN  TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI  Milli Emlak Şefliği    1-Aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı ve kiralanması 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uy...

İLAN 
 
TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
 Milli Emlak Şefliği
 
  
 1-Aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı ve kiralanması 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
İLİİLÇESİMAHALLE / KÖYADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜVASFI (CİNSİ)İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
KastamonuTaşköprüArmutlu Köyü14182.606,04Hali Araziİmarsız450.000,00 TL90.000,00 TL16.10.202310:30
 
 2-İhaleye Katılacak isteklilerin, 
a)Tebligat için Türkide adres göstermeleri.
b)İhalesine girecekleri taşınmazın hizasında belirtilen ve Taşköprü Malmüdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısı yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, temin olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
c) Gerçek kişilerin TC. kimlik numarasını,tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,(Gerçek kişilerin Yasal Yerleşim yeri belgesi veya ikametgâh belgesi, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekâleten ihaleye katılacakların ise ayrıca noter tasdikli vekâletnamelerini,
d) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
e) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c)  maddesinde istenen tüm belgeleri, (5403 sayılı Kanun kapsamında olup, bölünmez büyüklüğün altında kalan taşınmaz mallar hariç) İhale başlama saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3-İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak, taşıt ise bulunduğu yerde görülebilir.
4-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
 5-4706 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.Taksitle ödeme halinde satış bedelinin dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.(Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşımazlarda 5.000 (Beşbin) TL yi bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL yi aşması ve talep edilmesi halinde bedelin ¼ ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı(%9) uygulanmak suretiyle taksitli ödeme yapılabilecektir.)
6-Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://www.milliemlak.gov.tr,https;//Kastamonu.csb.gov.tr ve www.taskopru.gov.tr internet adresinden görülebilir.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. Maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince ihaleyi kazanandan satış bedelinin: 5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 Milyon TL den 10Milyon TL ye kadar kısmı için % 0,5 (Binde beş),10 Milyon TL yi aşan kısmı için % 0,25 (On binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr

Basın No ILN01895017

25 Eyl 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


Anket KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLMALI
Tüm anketler