GÜVENLİK PERSONELİ YAZLIK/KIŞLIK KIYAFET ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK PERSONELİ YAZLIK/KIŞLIK KIYAFET ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Güvenlik Personeli Yazlık/Kışlık Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/188649

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662801300 - 3662801399

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Güvenlik Personeli Yazlık/Kışlık Kıyafet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Güvenlik personel için 12 Kalem (pantolon, ayakkabı, bot, mont, tişört, şapka, bere , kaban ve yağmurluk) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün içinde Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Merkez/KASTAMONU adresine teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzeykent/KASTAMONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Söz konusu ihale için teklif verenlerden en avantajlı 1. teklif sahibi ve en avantajlı 2. teklif sahibi isteklinin ihale konusu ürünlere ve özel güvenlik yıldızı arması, şapka/bere yıldızı arması, kol arması ve cırt bantlı kurum logolarının ihale dokümanı ve teknik şartnamede istenilen şartları sağlayan her bir ürüne ilişkin ihaledeki kalem sırası ile adı belirtilmek üzere paketlenip ve etiketi yapıştırılarak 1'er adet/çift numune getirmeleri zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01986556

19 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


Anket KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLMALI
Tüm anketler