HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ mal alımı 4734 sa...

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ

DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/164408

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141053 - 3662121487

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI KASETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

200 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL DEPO BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Söz konusu malzemeler sipariş üzerine peyderpey çekilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ TOPLANTI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

UTS/TİTUBB BELGESİ

İsteklinin ve teklif ettiği ürün ile üründe kullanılacak cihaza ait UTS/TİTUBB kayıtları yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili alanına işlenecektir ayrıca istekli bayi olarak ihaleye katılması durumunda bayisi olduğu firmanın ve bayilik bilgilerini içeren UTS/TİTUBB kayıtları yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili alanlarına işlenecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beşoranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırışük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01989229

22 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


Anket KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLMALI
Tüm anketler