Satış ve İrtifak İhaleleri

İLANPINARBAŞI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDENSATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARİHALE SIRA NODOSYA NOİLİİLÇESİKÖY / MAHALLEADAPAR...

Onur Demir
Onur Demir Tüm Haberleri

İLAN
PINARBAŞI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NODOSYA NOİLİİLÇESİKÖY / MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE HİSSESİ (m²)CİNSİİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
137160101999KastamonuPınarbaşıKaracaören Köyü1431357,12TamÇalılıkİmarsız46.000,004.600,0017.04.202410:30
237160101986KastamonuPınarbaşıKaracaören Köyü1273553,94TamÇalılıkİmarsız74.000,007.400,0017.04.202410:50
337160102000KastamonuPınarbaşıKaracaören Köyü14551.053,58TamÇalılıkİmarsız89.000,008.900,0017.04.202411:10
437160102471KastamonuPınarbaşıMirahor Köyü1135797,81TamHam Toprakİmarsız88.000,008.800,0017.04.202411:30
537160100889KastamonuPınarbaşıÇavuş Köyü15611.280,27TamÇalılıkİmarsız170.000,0017.000,0017.04.202411:50
637160102641KastamonuPınarbaşıSavaş Köyü10726601,48TamArsaİmarsız100.000,0010.000,0017.04.202414:00
737160101119KastamonuPınarbaşıDemirtaş Köyü1391751,39TamÇalılıkİmarsız125.000,0012.500,0017.04.202414:20
837160101555KastamonuPınarbaşıHocalar Köyü112152.367,56TamÇalılıkİmarsız210.000,0021.000,0017.04.202414:40
937160103094KastamonuPınarbaşıUzla Köyü16613.714,19TamHam Toprakİmarsız270.000,0027.000,0017.04.202415:00
1037160101902KastamonuPınarbaşıKapancı Köyü184413.527,01TamÇalılıkİmarsız270.000,0027.000,0017.04.202415:20
1137160101845KastamonuPınarbaşıKapancı Köyü157272.641,29TamÇalılıkİmarsız314.000,0031.400,0017.04.202415:40
1237160102224KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü23311.482,22TamÇalılıkİmarsız83.000,008.300,0017.04.202416:00
1337160102185KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü21151.032,89TamÇalılıkİmarsız99.000,009.900,0018.04.202410:30
1437160102174KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü203101.405,23TamÇalılıkİmarsız164.000,0016.400,0018.04.202410:50
1537160102219KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü232484.641,76TamÇalılıkİmarsız268.000,0026.800,0018.04.202411:10
1637160102221KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü232508.193,62TamÇalılıkİmarsız420.000,0042.000,0018.04.202411:30
1737160102220KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü232497.930,00TamÇalılıkİmarsız456.000,0045.600,0018.04.202411:50
1837160102218KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü2324128.707,65TamÇalılıkİmarsız1.475.000,00147.500,0018.04.202414:00
1937160102232KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü236912.920,59TamHam Toprakİmarsız910.000,0091.000,0018.04.202414:20
2037160102231KastamonuPınarbaşıKayabükü Köyü236214.407,35TamHam Toprakİmarsız900.000,0090.000,0018.04.202414:40
2137160102791KastamonuPınarbaşıSümenler Köyü210710.752,70TamÇalılıkİmarsız800.000,0080.000,0018.04.202415:00
2237160102784KastamonuPınarbaşıSümenler Köyü20818.060,45TamÇalılıkİmarsız728.842,2572.884,2318.04.202415:20
2337160101460KastamonuPınarbaşıEsentepe Köyü13214.334,41TamÇalılıkİmarsız392.000,0039.200,0018.04.202415:40
                      İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MAL
İHALE SIRA NODOSYA NOİLİİLÇESİKÖY / MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE HİSSESİ (m²)CİNSİİRTİFAK
HAKKI
TESİS
EDİLECEK
ALAN (m²)
İMAR DURUMUİRTİFAK HAKKI TESİS
AMACI VE SÜRESİ
TAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNATI (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
2437160100694KastamonuPınarbaşıÇamkışla Mahallesi1032814.284,52TamHam ToprakTamamıİmarsızKonut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla -  30 (otuz) yıl 58.000,0017.400,0018.04.202416:00
 
1-Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Pınarbaşı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nin Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:3 Pınarbaşı/KASTAMONU adresindeki Pınarbaşı Hükümet Konağı binasının 1. katında bulunan Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyasının hizasında belirtilen geçici teminat bedelini Pınarbaşı Malmüdürlüğü'ne yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibi dövizi,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik  numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,
d) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belitilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3-İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Pınarbaşı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
5-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7-4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye  mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.)
8-a) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz (İhale sıra No: 24) üzerinde; 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında, konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç, eğitim, sağlık spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
b) İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz,tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması, ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatın alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin döneminde süre dondurulamaz.
c) Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Hazine Taşınmazlarının İdaresİ Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca artırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı bedelidir.
ç) Ön izin verilen hallerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir. İrtifak hakkı ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri ise resmi senet gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise, resmi senette belirtilen tarihte peşin olarak ödenir. Ayrıca irtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesis hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesi uyarınca hasılattan pay alınır.
d) İrtifak hakkı tesis edilerek taşınmaz (İhale sıra No: 19) üzerinde; 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamında, konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç, eğitim, sağlık spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
        9-Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmeyecektir.
     10-Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
     11-Bu İhaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel: 0366 771 28 53 )
                                                                                                                                                   İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02013366

07 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber37 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber37 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber37 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber37 değil haberi geçen ajanstır.